سمینار آموزشی کنتـرل پروژه باهدف آشنائی مجریان ساختمانی با مبانی مدیریت پروژه، کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی

دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت 13:36  | 1 بازدید الهام بايرامي

   

ارسال دیدگاه :