فایل‌ها

نتایج آزمون مورخ 1401/10/23دوره های ارتقا پایه معماری2به1 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/10/23 دورهHSEویژه صدور و تمدید دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/23 دوره HSEویژه صدور و تمدید صلاحیت اجرا-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/10/16 دوره های ارتقا پایه اجرا3به2 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/23 دوره های ارتقا پایه اجرا3به2-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دوره HSEویژه2به1 صلاحیت اجرا دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دوره های ارتقاء پایه مکانیک(3به2) دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دوره های ارتقاء پایه معماری(3به2) دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دوره های ارتقاء پایه عمران نظارت (2به1) دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دوره های ارتقا پایه اجرا3به2 دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دوره های ارتقاء پایه عمران نظارت (3به2) دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دورهHSEصدور و تمدید صلاحیت اجرا دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/18 دوره های ارتقا پایه اجرا2به1 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/18 دورهHSEویژه صدور و تمدید دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/18 دورهHSEویژه2به1 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/04 دوره های ارتقاء پایه معماری3به2 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/06 نمرات48و49برق دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/04 دوره های ارتقا پایه برق2به1 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/13 دوره های جبران کسری نمرات48و49 عمران نظارت دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/13 دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت3به2) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/13 دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت2به1) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/06 دوره های ارتقا پایه مکانیک3به2 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/06 دوره ارتقا پایه برق3به2 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/06 دوره های ارتقا پایه اجرا3به2 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/06 دورهHSEصدور و تمدید-گروه7 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/06/15 دورهHSEصدور و تمدید-گروه6 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/06/11 دورهHSEصدور و تمدید-گروه5 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/06/11 دورهHSEصدور و تمدید-گروه4 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/06/11 دورهHSEصدور و تمدید-گروه3 دانلود
نتایج آزمون دوره های آموزشی آزمایشگاههای ژئوتکنیک نمره قبولی 50به بالا می باشد دانلود
نتایج آزمون دوره های آموزشی آزمایشگاههای بتن نمره قبولی 50به بالا می باشد دانلود
لیست نتایج آزمون مورخ 1401/05/14 دوره HSE (صدور و تمدید با کد7-811) گروه 2 دانلود
لیست نتایج آزمون مورخ 1401/05/14 دوره HSE (صدور و تمدید با کد7-811) گروه یک دانلود
نتایج آزمون مبحث17(نمره قبولی 60به بالا می باشد) نتایج آزمون مورخ 1401/04/02 دوره مبحث17 مقررات ملی ساختمان جهاددانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی(نمره قبولی 60به بالا می باشد) دانلود