مدیریت آموزش، توسعه و پژوهش

صفحات

شيوه نامه ها و بخشنامه ها

دانلود فايل های آموزشي سمينارها و وبينارها و کارگاههای تخصصی برگزار شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

نتایج آزمون دوره ها

برنامه زمانبندی برگزاری دوره حضوری HSE ویژه صدور و تمدید صلاحیت اجرا (کد دوره7-811)

اطلاعیه اخذ صلاحیت آموزش جهت تدریس دوره های ارتقا پایه رشته ترافیک

دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان

برنامه زمانبندی برگزاری دوره های ارتقا پایه اجرا3به2 وHSEویژه3به2 و دوره های ارتقا پایه اجرا2به1 وHSEویژه2به1- بصورت حضوری

برنامه زمانبندی برگزاری دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت3به2) و عمران(نظارت2به1)- بصورت حضوری

برنامه زمانبندی برگزاری دوره های ارتقا پایه معماری(نظارت وطراحی3به2) - بصورت حضوری

برنامه زمانبندی برگزاری دوره های ارتقا پایه رشته تاسیسات مکانیکی(نظارت وطراحی3به2) - بصورت حضوری

برنامه زمانبندی برگزاری دوره های ارتقا پایه رشته تاسیسات برقی(نظارت وطراحی2به1) - بصورت حضوری

برنامه زمانبندی برگزاری دوره های ارتقا پایه رشته تاسیسات برقی(نظارت وطراحی3به2) - بصورت حضوری

برنامه زمانبندی برگزاری دوره های ارتقا پایه رشته معماری(نظارت وطراحی2به1) - بصورت حضوری

برنامه زمانبندی برگزاری دوره های آموزشی شرکت های آزمایشگاه بتن و ژئوتکنیک شمال استان(خوی)

برنامه زمانبندی برگزاری دوره های حضوری کارآموزی صلاحیت اجرا و HSEویژه صدور صلاحیت اجرا (ویژه قبولین آزمون ورود به حرفه مهندسی پایه3 صلاحیت اجرا در رشته های عمران و معماری)